Fartøjs skemaer - VIGTIGT

17-12-2019

Tildeling af
Vandpladser
§ 25
Bådpladser i Vestre Baadelaugs havneområde fordeles af bestyrelsen
efter følgende retningslinjer.
I januar/februar måned udsendes fartøjsskema til alle æresmedlemmer
samt aktive medlemmer, som har betalt kontingent. Skemaet
tjener som en årlig kontrol af medlemmernes stamdata og er samtidig
ansøgningsskema for vandplads og/eller landplads for den kommende
sæson, dækkende perioden 01. april til 31. marts. Skemaet skal være
klubben i hænde senest den angivne frist. Modtager klubben ikke
fartøjsskemaet rettidigt, mister medlemmet retten til pladsen.
Vandpladser fordeles blandt ansøgerne som følger:
Først tildeles plads til de medlemmer, der året før havde plads i Vestre
Baadelaugs havneområder.
Såfremt et medlem har skiftet sit fartøj ud med et mindre, og der ikke
kan anvises ledig vandplads, der passer til det nye fartøj, kan medlemmet
få tilladelse til at beholde sin gamle plads mod at betale pladsleje for den store plads.
Har et medlem skiftet sit fartøj ud med et fartøj, der er for stort til den
vandplads, som medlemmet tidligere disponerede over, kan medlemmet
kun tildeles plads, såfremt der er ledige pladser, som passer til det nye fartøj.
Ethvert medlem, der skifter sit fartøj ud, har pligt til at meddele fartøjsinspektøren dette pr. brev eller mail. Ledige pladser for større henholdsvis, mindre fartøjer fordeles i den rækkefølge, hvori fartøjsinspektøren har modtaget meddelelse om skiftet.
Når ovennævnte pladstildeling har fundet sted, fordeles de tiloversblevne
vandpladser blandt de medlemmer, som ikke havde tildelt
vandplads året før, således at medlemmer med lavt medlemsnummer
kommer før medlemmer med højt medlemsnummer.